הקמה ורישום חברה בישראל

משרד עורכי הדין נוח, כהן ושות', מתמחה בהקמת ורישום חברות בישראל ובחו"ל. היום בישראל ניתן לרשום חברה חדשה בתוך שעות ספורות ובעלויות נמוכות.

כל אדם רשאי להקים חברה בישראל, למעט מקרים חריגים כגון קטינים, פסולי דין, בעלי הגבלות ומי שניתן נגדו צו כינוס נכסים, בהנחה שמטרת החברה אינה נוגדת את החוק, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור.

אנשים רבים מחליטים להקים חברה על מנת ליהנות מיתרונותיה המשפטיים, כלכליים והעסקיים, אך ישנם שיקולים רבים, ומגוון רחב של מסלולים המשתנים בנוגע לכדאיות הקמת החברה ומוטב להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני חברות, לפני קבלת החלטה.

אחד ההיתרונות הבולטים בהקמת חברה בע"מ, הינה כי בעל המניות שהקים את החברה לא יהיה חייב בחובות החברה אלא בערך הנקוב של המניות בהן הוא מחזיק ומכאן למעשה הביטוח "חברה בערבון מוגבל". ראוי לציין, כי במקרים מסוימים כאשר ישנם פעילויות לא חוקיות ו/או חסרות תום לב ו/או פעולות בחוסר סמכות ניתן לחייב את בעלי המניות באופן אישי באמצעות "הרמת מסך" או לחייב אורגנים של החברה באחריות אישית.

בטרם הקמת החברה יש לקחת בחשבון שיקולים רבים כגון: האם החברה תהיה חברה שיתופית או חברה בע"מ, האם גיוס ההון יתבצע ע"י הקצאת מניות או אולי באמצעות אגרות חוב, האם חקיקת המס מתאימה לאופן ניהול החברה.

במידה והחלטתם להקים חברה יש להתחיל בניסוח תקנון החברה, אשר מהווה מרכיב חשוב ביותר בשלבי הקמת החברה. בתקנון החברה יש לציין את מטרות החברה, שם החברה וסיווגה, הון המניות הרשום בחברה, זכויות וחובות החברה ובעלי המניות, מינויי דירקטורים וכן הוראות לדרכי ניהול החברה. תקנון החברה הינו המסמך החשוב ביותר המסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין בעלי המניות בה ובין בעלי המניות לבין עצמם.

ביצוע רישום חברה נעשה מול רשם החברות לאחר ביצוע תשלום האגרות והגשת המסמכים והטפסים הבאים:

  1. טופס בקשה לרישום חברה ובו יופיע שם החברה אשר מאושר בחתימת עו"ד.
  2. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה המאושר בחתימת עו"ד ובחתימת מגיש הבקשה.
  3. טופס הצהרת בעלי המניות המעיד על כשירותם החוקית להחזיק במניות אלו. כל בעל מניה ממלא את הטופס בנפרד עם אישורו וחתימתו של עו"ד.
  4. טופס הצהרת דירקטורים ראשוניים המאושר בחתימת עו"ד.
  5. תקנון החברה המאושר בחתימת עו"ד.

רק לאחר שהתקיימו כל דרישות הרישום של רשם החברות יתקבל אישור על רישום החברה בתעודת ההתאגדות שלה בצרוף מספרה.
ישנן פעולות נוספות אשר נדרש לבצע במהלך הקמת החברה ורישומה כדוגמת רישום החברה ברשויות המס השונות, פתיחת ח-ן בנק, הוצאת רישיונות והיתרים מטעם גופים ממשלתיים ועירונים, הקמת חוזי התקשרות למיניהן, הקמה ורישום סימן מסחרי ורכישת פוליסות ביטוח בהתאם לסוג החברה.
משרד עורכי הדין נוח, כהן ושות' מלווה את לקוחותיו מתחילת התהליך ועד לסופו לרבות סיוע בכל הפעולות המשפטיות הנדרשות לאחר רישום החברה.

המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי ובכלל זה אין לראות באמור משום יעוץ משפטי.

כל הזכויות שמורות © נוח, כהן ושות׳ - עורכי דין, הרברט סמואל 66, חדרה | 04-7707244

Designed by Bunny

The information appearing on this site is general information only and is not intended for the purpose of performing certain actions. Therefore, the information, or any part thereof, should not be relied upon for the purpose of carrying out any transaction or action whatsoever, and this should not be construed as legal advice.

All rights reserved © Noah, Cohen & Co. - Law Office, Herbert Samuel 66, Hadera | 04-7707244

Designed by Bunny